Algemene voorwaarden

artikel 1: Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten van Hiddinga computers en opleidingen, verder Hiddinga genoemd.
1.2. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Hiddinga overeengekomen worden.
1.3. Hiddinga houdt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Al onze aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2. Als er een termijn gesteld is in de aanbiedingen heeft Hiddinga het recht na afloop van deze termijn de prijzen naar boven of naar beneden bij te stellen, overeenkomstig de marktontwikkelingen.
2.3. Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4. Hiddinga behoudt zich echter het recht voor, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, naar aanleiding van de technische vooruitgang aan te brengen.

artikel 3: Overeenkomst
3.1. Iedere door Hiddinga ontvangen mondelinge of schriftelijke opdracht geldt als onherroepelijk. De overeenkomst is gesloten op het moment dat een aanbieding aanvaard wordt, tenzij Hiddinga binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding haar aanbod schriftelijk herroept.
3.2. Bij bestellingen per internet en/of e-mail kan vooruitbetaling van het volledige bedrag van de levering worden verlangd.
3.3. Bij bestellingen die op andere wijze tot stand zijn gekomen heeft Hiddinga het recht een aanbetaling te verlangen van maximaal 20% van de overeengekomen levering. Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling kan de overeenkomst ontbonden worden.
3.4. Hiddinga kan een overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming daarvan te annuleren, zonder de verplichting tot schadevergoeding.
3.5. Hiddinga is gerechtigd een bedrag voor onderzoekskosten in rekening te brengen wanneer een opdracht niet tot het gewenste resultaat leidt, mits dat vooraf is overeengekomen.

artikel 4: Eigendom
4.1. Hiddinga blijft eigenaar van het bestelde of geleverde totdat volledig aan alle betalingsverplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien, is voldaan.

artikel 5: Levering
5.1. De afgesproken leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend.
5.2. Hiddinga houdt zich het recht voor deelleveringen te doen.
5.3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Overeenkomst te ontbinden.

artikel 6: Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur gestelde termijn door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Hiddinga, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. Als de betalingstermijn is verstreken is de afnemer in verzuim en zijn alle vorderingen van Hiddinga op de afnemer in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar.
6.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per maand met een minimum van € 5. Daarnaast zijn administratiekosten van € 10 verschuldigd als de betalingstermijn met meer dan 30 dagen is overschreden.
6.4. Als het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten niet wordt voldaan vóór of op de in een schriftelijk betalingsherinnering gestelde termijn, is de afnemer verplicht Hiddinga alle werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder kosten van deskundigen, advocaten e.d.) te vergoeden.

artikel 7: Garantie
7.1. Op nieuwe hardware wordt vanaf de datum van levering twee jaar garantie gegeven op arbeidsloon en zo nodig te vervangen hardware. Als op een hardwarecomponent een langere fabrieksgarantie van toepassing is dan twee jaar wordt het arbeidsloon, nodig om die component vervangen in rekening gebracht. Van deze garantievoorwaarden kan worden afgeweken als dat uitdrukkelijk bij de levering en op de factuur wordt vermeld.
7.2. Op de werking van de software wordt slechts garantie gegeven op de bij de levering geïnstalleerde versie. Als er een update heeft plaatsgevonden of is uitgevoerd, vervalt de garantie op de betreffende software-component.
7.3. Wanneer er sprake is van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of gebruik waarvoor het geleverde niet is bestemd, verkeerd aansluiten, onjuiste netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken, vervalt de garantie.
7.4. De garantie is niet toepassing op vergoeding van kosten of schade die is ontstaan doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft uitgevoerd of laten uitvoeren.
7.5. Schade als gevolg van virussen, wormen, hackers en ander invloeden van buitenaf is van garantie uitgesloten.

artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Hiddinga aanvaardt geen aansprakelijk voor door een hardwarestoring verloren gegane software en/of gegevensbestanden en evenmin voor productieverlies als gevolg van een hard- of softwarestoring.
8.2. Ook aansprakelijkheid voor het overschrijden van leveringstermijnen is uitgesloten.

 

Downloaden als pdf-bestand